Sau soát xét, Hanoimilk, PVX lỗ càng thêm lỗ

58

Cụ thể, tính đến ngày 20/9/2018, đã có 346/366 DN niêm yết trên HNX công bố đầy đủ tài chính soát xét bán niên đúng hạn.Sau soát xét, Hanoimilk, PVX lỗ càng thêm lỗ

CTCP Sữa Hà Nội (Hanoimilk; Mã CK: HNM) báo cáo tự lập lỗ 0,8 tỷ nhưng báo cáo soát xét lỗ 11 tỷ

Theo BCTC bán niên soát xét năm 2018, có 65 DN có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 chênh lệch quá 10% so với số liệu tại BCTC quý 2/2018 do DN tự lập. Đặc biệt, có 4 DN có kết quả kinh doanh sau soát xét từ lãi thành lỗ, đó là SD2, DIH, SPI, APP và không có DN nào chuyển từ lỗ thành lãi. Ngoài ra, có một số DN có kết quả kinh doanh chênh lệch rất lớn tại BCTC soát xét bán niên và BCTC tự lập như PVX (-91 tỷ tự lập/-113 tỷ soát xét), HNM (-0,8 tỷ tự lập/ soát xét -11 tỷ).

Căn cứ vào số liệu BCTC soát xét bán niên 2018 của các tổ chức niêm yết đã công bố BCTC, tổng lợi nhuận sau thuế của các DN niêm yết HNX là 9.025 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 288 DN niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2018 với tổng giá trị lãi đạt hơn 9.555 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, 58 DN có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 530,2 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các DN thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 91 DN kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 1768.4 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành xây dựng với 54 DN kinh doanh lãi 786.3 tỷ đồng chiếm 8,2% tổng giá trị lãi và ngành có 13 ĐN lãi 705.1 tỷ đồng, chiếm 7,4% tổng giá trị lãi.

Ngoài ra, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ có sự chuyển biến đáng kể với tổng lợi nhuận sau thuế của ngành này tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, ngành tài chính cũng có giá trị lãi 6 tháng đầu năm đạt 4.254 tỷ đồng, tăng 75,6% so với năm 2017. Đặc biệt, toàn bộ 17 DN thuộc ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác đều có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi 110,1 tỷ đồng.

Trong số các DN kinh doanh thua lỗ, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 19 DN và giá trị lỗ 198,7 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng giá trị lỗ. Tiếp đến là ngành khai khoáng và dầu khí với giá trị lỗ 128.5 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng giá trị lỗ.

Sở GDCK Hà Nội đã xem xét đưa vào danh sách chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát hoặc không được giao dịch ký quỹ đối với các doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018, các DN có lợi nhuận sau thuế/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm, và các DN có báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 không được tổ chức kiểm toán chấp thuận toàn phần.
Nguồn Báo Tiêu Dùng